Onze wettelijke taak

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft VSL aangewezen om zorg te dragen voor het verwezenlijken en beheren van de nationale meetstandaard en regels voor grootheden, die bij algemene maatregel van bestuur zijn vastgesteld.

Onze wettelijke taak

De Metrologiewet

In Nederland zijn de regels omtrent meeteenheden en het in de handel brengen en gebruik van meetinstrumenten vastgelegd in de Metrologiewet (2006). Hierin staan onder meer de eisen aan VSL betreft de inrichting van de organisatie, personeel en materieel, en de eisen rondom de verwezenlijking en het beheer van de nationale meetstandaard voor grootheden.

Toezicht

De Raad van Deskundigen (RvD) ziet erop toe dat VSL zich houdt aan haar wettelijke taak. Een communicatieprotocol tussen VSL, de minister van Economische Zaken en Klimaat en de RvD zorgt voor goede communicatie onderling en een juiste invulling van ieders rol. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de drie partijen staan ook in een zogeheten TVB-matrix die aan de Tweede Kamer is voorgelegd. Bekijk hier het communicatieprotocol.

Statuten VSL

Statuten bevatten de interne regels die gelden voor een onderneming. In de statuten van VSL zijn onder meer het doel, de werkingssfeer en de structuur van de onderneming vastgelegd. Bekijk hier onze statuten.

Overeenkomst meetstandaardenbeheer

De wijze waarop VSL haar taak uitvoert, is omschreven in de jaarlijkse ‘Overeenkomst betreffende het meetstandaardenbeheer’. Deze nationale standaarden zijn meestal primaire en in een aantal gevallen secundaire realisaties van de bij de grootheid behorende SI-eenheid. De realisatie van meetstandaarden ligt vast in het meeteenhedenbesluit 2006. Hierin zijn de meter, kilogram, seconde, kelvin, mol en candela opgenomen.

Standaardenbeheer

Onder het ‘Verdrag ter verzekering van de internationale eenheid en de volmaking van het metrieke stelsel’ (Parijs, 20 mei 1875) is standaardenbeheer noodzakelijk. Dit omvat een drietal activiteiten: basisbeheer, beheerontwikkeling en key comparisons.

 • Basisbeheer omvat:
  • het beheren en verwezenlijken van de meetstandaarden op het nauwkeurigheidsniveau, zoals vastgelegd in de database voor kalibratiecapaciteiten van de nationaal metrologische instituten (CMC van het BIPM);
  • het operationeel houden van de apparatuur die wordt ingezet voor kalibraties en productie van referentiematerialen;
  • het in stand houden van een kwaliteitsmanagementsysteem conform internationale standaarden;
  • het op peil houden en delen van kennis binnen het metrologische nationale, regionale en mondiale netwerk.
 • Beheerontwikkeling omvat met name projecten rond bestaande standaarden, die leiden tot een verbetering in de efficiëntie van het basisbeheer van een standaard door automatisering van het meetproces.
 • Key comparisons zijn de internationale vergelijkingen die gericht zijn op het aantonen van de vergelijkbaarheid van de Nederlandse standaarden met de nationale standaarden van andere landen, die tevens de CIPM MRA ondertekenden. De key comparisons worden uitgevoerd onder de supervisie van BIPM en EURAMET.

Researchsubsidie

Via de Researchsubsidie vindt fundamenteel onderzoek plaats dat zich richt op het ontwikkelen van nieuwe standaarden en nieuwe meetprincipes of meetmethoden.