Richtlijn voor de bereiding en analyse van gasvormige referentiematerialen van luchtverontreinigende stoffen binnenshuis

Nieuws

Richtlijn voor de bereiding en analyse van gasvormige referentiematerialen van luchtverontreinigende stoffen binnenshuis

In geïndustrialiseerde landen wordt meer dan 80% van de tijd binnenshuis doorgebracht. Producten, zoals bouwmaterialen en meubels, stoten vluchtige organische stoffen (VOS) uit, die daarom alomtegenwoordig zijn in de binnenlucht. Verschillende VOC-combinaties kunnen onder bepaalde milieu- en beroepsomstandigheden leiden tot gerapporteerde sensorische irritatie en gezondheidsklachten. Een gezond binnenmilieu kan worden bereikt door de bronnen onder controle te houden en de uitstoot van schadelijke stoffen in de lucht te elimineren of te beperken. Eén manier is om materialen te gebruiken waarvan bewezen is dat ze een lage uitstoot veroorzaken.

Er is een wereldwijd netwerk van professionele commerciële en niet-commerciële laboratoria opgezet die emissietestsen uitvoeren voor de evaluatie van producten voor binnenshuis gebruik. Daarom moeten de vergelijkbaarheid en metrologische traceerbaarheid van testresultaten worden gewaarborgd. De bekwaamheid van een laboratorium kan worden bewezen door interne en externe validatiemaatregelen die beide de toepassing van geschikte referentiematerialen omvatten. De emissietestkamerprocedure volgens EN 16516 omvat verschillende stappen, van monstervoorbereiding tot bemonstering van testkamerlucht en chromatografische analyse. Kwaliteitsborging en kwaliteitscontrole (QA/QC) moeten daarom worden gewaarborgd.

Om de kloof tussen QA/QC-eisen en geschikte referentieproducten te overbruggen, is het project ‘Metrologie voor de bepaling van emissies van gevaarlijke stoffen uit bouwmaterialen naar binnenlucht’ (20NRM04 MetrIAQ) opgezet. Het project maakt deel uit van het Europese Metrologieprogramma voor Innovatie en Onderzoek (EMPIR) en heeft tot doel 1) gasvormige primaire referentiematerialen (gPRM) en certificering van gasvormige (gecertificeerde) referentiematerialen (gCRM) te ontwikkelen en 2) emissiereferentiematerialen (ERM).

In het project ontwikkelden VSL en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek N.V. (VITO) gPRM’s en gCRM’s. Op basis van de ontwikkeling is een richtlijn geschreven die de productie, bemonstering, analyse, behandeling, opslag en stabiliteit en onzekerheid van gPRM en gCRM beschrijft die relevant zijn voor luchtverontreinigende stoffen binnenshuis. De beschreven gPRM en gCRM zijn gasvormige standaarden die sporen van VOS in stikstof of lucht bevatten. De geselecteerde VOS (n-hexaan, methylisobutylketon, tolueen, butylacetaat, cyclohexanon, o-xyleen, fenol, 1,3,5-trimethylbenzeen) worden gekozen op basis van de controlestandaard beschreven door EN 16516. De beoogde uitgebreide onzekerheid is 5 % voor de VOS in de gPRM en gCRM. De gPRM en gCRM kunnen in thermische desorptie buizen (TD-buizen) worden bemonsterd om gCRM te verkrijgen voor kwaliteitsborging en kwaliteitscontrole. Statische en dynamische gPRM’s en gCRM’s in TD-buizen zijn ontwikkeld door VSL en VITO.

Bent u geïnteresseerd om te weten hoe deze referentiematerialen worden ontwikkeld en hoe u ze kunt gebruiken om uw QA/QC te verbeteren?
Download de richtlijn hier.