Wettelijke taak

In de Metrologiewet (2006) is opgenomen dat de Minister van Economische Zaken (EZ) een in Nederland gevestigde instelling aanwijst die de unieke taak heeft zorg te dragen voor het verwezenlijken en beheren van de Nederlandse nationale meetstandaarden. Deze meetstandaarden dienen het openbaar belang en zijn relevant voor onder meer eerlijke handel, wetenschap en industrie. VSL is door de Minister aangewezen als de instantie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze taak.

Voor het, ten behoeve van de Minister, toezicht houden op de taak van verwezenlijking en beheer van de meestandaarden en het in bredere zin adviseren rondom meetstandaarden, is door de Minister een Raad van Deskundigen in het leven geroepen. Middels een communicatieprotocol wordt ervoor gezorgd dat een goede onderlinge communicatie tussen de drie verschillende partijen en een juiste invulling van eenieders respectievelijke rol kan plaatsvinden om zo het openbare belang en de relevantie van de unieke VSL-taak te borgen. Tevens zijn de taken en bevoegdheden vastgelegd in een TVB-matrix welke ook aan de Tweede Kamer is voorgelegd. Deze is hier te bekijken.

Statuten VSL

Statuten bevatten de interne regels die gelden voor de onderneming. In de statuten VSL zijn onder andere het doel, de werkingssfeer en structuur van de onderneming vastgelegd. Het is van belang dat de statuten een juiste omschrijving bevat van de activiteiten van de onderneming.

Nationale standaarden
Via een overeenkomst heeft VSL zich verplicht bovengenoemde standaarden met de daarbij behorende kalibratiefaciliteiten evenals andere, nader overeen te komen standaarden met de eveneens daarbij behorende kalibratiefaciliteiten, in stand te houden. De wijze waarop dit wordt uitgevoerd is omschreven in de jaarlijks af te sluiten "Overeenkomst betreffende het meetstandaardenbeheer". Deze nationale standaarden zijn meestal primaire, maar in een aantal gevallen ook secundaire, realisaties van de SI-eenheid die bij een grootheid hoort.

Realisatie van meetstandaarden vindt plaats op negen vakgebieden:

  • Chemie
  • Elektriciteit (DC/LF en HF)
  • Ioniserende straling
  • Massa en gerelateerde grootheden (druk en viscositeit)
  • Lengte
  • Thermometrie (en vochtigheid)
  • Optica
  • Tijd en Frequentie
  • Volumetrie (lage en hoge druk gas, vloeistof)

 

Certificering
Op basis van de beheerde standaarden worden kalibraties verricht en gecertificeerde referentiematerialen geleverd. De bijbehorende certificaten zijn internationaal erkend onder de CIPM (= Comité Internationale des Poids et Mesures) MRA (Mutual Recognition Arrangement). Dit is een overeenkomst van wederzijdse erkenning van nationale meetstandaarden en van de validiteit van kalibratie- en meetcertificaten die uitgegeven worden door nationale metrologische instituten.

Op de BIPM Key Comparison Database is een volledig overzicht beschikbaar van alle “Calibration and Measurement Capabilities” en alle referentiematerialen van VSL die onder de MRA erkend zijn.

Standaardenbeheer
De term "Standaardenbeheer" omvat een drietal activiteiten, te weten Basisbeheer, Beheerontwikkeling en Key Comparisons.

Onder Basisbeheer wordt verstaan:
i. het beheren en verwezenlijken van de betreffende standaarden op het huidige nauwkeurigheidsniveau,
ii. het operationeel houden van de apparatuur die ingezet wordt bij het basisbeheer,
iii. het in stand houden van het door RvA geaccrediteerde kwaliteitsborgingsysteem op basis van de ISO/IEC normen: ISO/IEC 17025:2017 (kalibratie), ISO/IEC 17043:2010 (ringvergelijkingen) en ISO 17034:2016 (referentiematerialen),
iv. het onderhouden van de contacten binnen de Metrologische Infrastructuur.

Beheerontwikkeling omvat met name projecten rond bestaande standaarden, die leiden tot een verbetering in de efficiëntie van het basisbeheer van een standaard door automatisering van het meetproces. Daarnaast loopt er binnen de technologie Elektriciteit een ontwikkelingsproject in samenwerking met de Universiteit Twente, dat gekoppeld is aan de deeltijdaanstelling van een van de senior wetenschappers van VSL  als hoogleraar aldaar.

Onder Key Comparisons worden de internationale vergelijkingen verstaan die gericht zijn op het aantonen van de vergelijkbaarheid van de Nederlandse nationale standaarden met de nationale standaarden van andere landen, die tevens de CIPM MRA hebben ondertekend. De Key Comparisons kunnen uitgevoerd worden onder de vlag van CIPM en onder de vlag van de regionale metrologie-organisatie EURAMET.

Researchsubsidie
Het meer fundamentele onderzoek dat gericht is op het ontwikkelen van nieuwe standaarden en nieuwe meetprincipes vindt plaats via de Researchsubsidie.

Publieke rapportages
In de publieke verantwoording wordt gerapporteerd over de diverse activiteiten die in 2021 zijn uitgevoerd binnen de overeenkomsten met de overheid t.a.v. Standaardenbeheer en Researchsubsidie. De totale financiële omvang van de programma’s bedroeg in 2021 € 9.854.000,00 waarvan € 6.390.000,00 (€ 6.155.000,00 inclusief BTW en € 235.000,00 BTW-vrij) voor het Standaardenbeheer en € 3.464.000,00 BTW-vrij voor de Researchsubsidie.